ALGEMENE VOORWAARDEN

[accordion collapsed= “0” key= “rJWruOkYCz”][toggle title= “ARTIKEL 1. DEFINITIES” title_color= “” title_bg_color= “” key= “HkH_OyK0f”]

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Maker: Liselore Stap.
  2. Offerte: alle aanbieding van Liselore Stap aan (rechts)personen met als doel om een overeenkomst aan te gaan.
  3. Opdracht: de dienst of product die door Liselore Stap wordt geboden.
  4. Content: alle foto’s en video’s die door Liselore Stap worden gemaakt.
  5. De opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Liselore Stap een overeenkomst heeft gesloten. Tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
  6. Annuleren: de beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
  7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffen.
  8. Gebruik: het verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
  9. Aw: Auteurswet 1912

[/toggle][toggle title= “ARTIKEL 2. TOEPASSING” title_color= “” title_bg_color= “” key= “Hklru_JYAM”]

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Liselore Stap. Alsmede op alle offertes en aanbiedingen.
  2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Liselore Stap slechts bindend indien en voor zover deze door Liselore Stap uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

[/toggle][toggle title= “ARTIKEL 3. AANBOD” title_color= “” title_bg_color= “” key= “BkP0OyF0G”]

  1. Liselore Stap doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
  2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
  3. De datum van het aanbod staat pas vast wanneer een eventuele aanbetaling is gedaan. Wanneer er een andere opdrachtgever eerder is op diezelfde datum, dan vervalt het aanbod.
  4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door Liselore Stap.
  5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Liselore Stap zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

[/toggle][toggle title= “ARTIKEL 4. AANVAARDING” title_color= “” title_bg_color= “” key= “rJ7fY1YRG”]

  1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Liselore Stap werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de reserveringskosten zijn voldaan.
  2. Liselore Stap houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Liselore Stap onaanvaardbaar maken.
  3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Liselore Stap is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

[/toggle][toggle title= “ARTIKEL 5. UITVOERING” title_color= “” title_bg_color= “” key= “SyCrKyt0z”]

  1. Liselore Stap zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Liselore Stap gebruikelijk werkt.
  2. De opdrachtgever is verantwoordelijk om een locatie te vinden waar de shoot/opnames kunnen plaatsvinden. Dit kan eventueel in overleg met Liselore Stap.
  3. Liselore Stap spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens haar werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Liselore Stap zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
  4. Liselore Stap levert de beelden aan in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, tenzij anders overeengekomen. Foto’s en video’s worden bewerkt aangeleverd en naar inzicht van de maker aangepast. Op initiatief van de maker kunnen ook bepaalde elementen worden gemaskeerd of verwijderd. Indien het vanuit haar oogpunt noodzakelijk het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving plaats.
  5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
  6. Tenzij er sprake is van overmacht, zal Liselore Stap in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Liselore Stap, waardoor Liselore Stap niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervanger met vergelijkbare stijl en/of werkwijze zorgen.

[/toggle][toggle title= “ARTIKEL 6. LEVERING” title_color= “” title_bg_color= “” key= “rkxdFyYCf”]

  1. Liselore Stap hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
  2. Digitale bestanden van portretsessies en bruiloften kennen een geschatte levertijd van 2 weken.
  3. Digitale bestanden van video’s kennen een geschatte levertijd van 4 weken.
  4. De maker maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post of mail.

[/toggle][toggle title= “ARTIKEL 7. VERGOEDING” title_color= “” title_bg_color= “” key= “SJzqtyFAG”]

  1. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de maker een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde werk. Hiervan wordt de opdrachtgever van tevoren over geïnformeerd.
  2. Indien aannemelijk is dat Liselore Stap hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de maker dit doorberekenen aan opdrachtgever.
  3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen.
  4. Alle door Liselore Stap genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

[/toggle][toggle title= “ARTIKEL 8. ANNULERING & OPSCHORTING” title_color= “” title_bg_color= “” key= “Syqk5JYCf”]

  1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Liselore Stap, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
  2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Liselore Stap gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
  3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
  4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Liselore Stap de reserveringskosten voor de opdracht in rekening.
  5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
  6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Liselore Stap.

[/toggle][toggle title= “ARTIKEL 9. KLACHTEN” title_color= “” title_bg_color= “” key= “SyPMqktAf”]

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Liselore Stap. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Liselore Stap.
  2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
  3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

[/toggle][toggle title= “ARTIKEL 10. AUTEURSRECHT” title_color= “” title_bg_color= “” key= “BJpO9ytAz”]

  1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van Liselore Stap, indien niet anders overeengekomen.
  2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Liselore Stap.
  3. Liselore Stap houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien dit niet gewenst dient door opdrachtgever en Liselore Stap dit schriftelijk te zijn overeengekomen vóór het aannemen van de opdracht.
  4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
  5. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, mogen werken slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding en in overeenkomst met Liselore Stap openbaar maken.
  6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
  7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van het werk ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
  8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Liselore Stap, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
  9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liselore Stap.
  10. Elk gebruik van een werk van Liselore Stap dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de maker.
  11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Liselore Stap, rekent Liselore Stap driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
  12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Liselore Stap.

[/toggle][toggle title= “ARTIKEL 11. PORTRETRECHT” title_color= “” title_bg_color= “” key= “HJFJokFCM”]

  1. Liselore Stap houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
  2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Er kan een extra vergoeding worden gevraagd wanneer de foto’s en video’s niet gebruikt mogen worden.

[/toggle][toggle title= “ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID” title_color= “” title_bg_color= “” key= “BJdbjyF0z”]

  1. Liselore Stap is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Liselore Stap of diens vertegenwoordigers.
  2. Liselore Stap is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Liselore Stap geleverd zijn.
  3. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

[/toggle][toggle title= “ARTIKEL 13. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN” title_color= “” title_bg_color= “” key= “rky4j1YCG”]

  1. Liselore Stap houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Liselore Stap aan opdrachtgever medegedeeld.
  3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

[/toggle][/accordion]